Thiết kế và xây dựng hệ thống Quản trị chất lượng tại Tập đoàn VNPT

Thiết kế và xây dựng hệ thống Quản trị chất lượng tại Tập đoàn VNPT

 

  12/2016: Tổ chức thành công khóa đào tạo “Thiết kế & Xây dựng Hệ thống Quản trị chất lượng Tập đoà...

Khóa đào tạo cơ bản và nâng cao về xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc BSC/KPIs tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc

Khóa đào tạo cơ bản và nâng cao về xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc BSC/KPIs tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc

Tiếp tục chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và Trung tâ...
Chương trình đào tạo Cơ bản và Nâng cao về Xây dựng Mô hình Quản trị tổ chức hiện đại theo Hệ thống BSCs/KPI

Chương trình đào tạo Cơ bản và Nâng cao về Xây dựng Mô hình Quản trị tổ chức hiện đại theo Hệ thống BSCs/KPI

Nằm trong chuỗi các hoạt động đào tạo và tư vấn xây dựng mô hình quản trị tổ chức hiện đại cho Tổng ...
Chương trình đào tạo 7 Thói quen của người làm việc có hiệu quả cao cho Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo – Tập đoàn Massan.

Chương trình đào tạo 7 Thói quen của người làm việc có hiệu quả cao cho Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo – Tập đoàn Massan.

Tiếp nối với sự hợp tác về đào tạo và tư vấn giữa Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) và...