Tháng 5/2015, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh phối hợp với Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo – Tập đoàn Massan (NPMC) triển khai dự án tư vấn xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cho cán bộ thuộc NPMC. Hợp đồng được ký kết với thỏa thuận giúp NPMC xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ làm nền tảng cho việc lập kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ một cách thiết thực và hiệu quả, xây dựng hệ thống lương đảm bảo tính công bằng nội bộ và có sức cạnh tranh với bên ngoài.
 

Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (viết tắt là NPMC) là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Massan (Masan Group) với số lượng nhân sự đông, phạm vi hoạt động rộng. NMPC là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh khai khoáng tại Việt Nam. Những năm qua, NPMC đã liên tục cải tiến và đổi mới trong công tác sản xuất và khai thác, nâng cao hiệu quả hoạt động. Hơn thế nữa, NPMC đã tiến hành hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng trong và ngoài nước và đạt được những thành tích lớn, khai thác hiệu quả hệ thống mỏ trong phạm vi quản lý.


Trong bối cảnh đó, NPMC đã chọn Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh - trực thuộc Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội là đơn vị tư vấn và đào tạo với nhiều kinh nghiệm triển khai các chương trình đào tạo và các dự án tư vấn nhằm nghiên cứu và tư vấn cho NPMC xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng từ điển năng lực và đánh giá năng lực nhân viên theo định hướng khung năng lực.

alt
Chuyên gia CBAS làm việc cùng với các cán bộ lãnh đạo NPMC

 
Dự án dự kiến diễn ra trong thời gian từ Tháng 05/2015 đến Tháng 11/2015, với các mục tiêu:

  1. Xây dựng từ điển năng lực cho NPMC phù hợp với chiến lược phát triển và các mục tiêu hoạt động.
  2. Đề xuất phương pháp đánh giá năng lực nhân viên dựa trên tiêu chuẩn năng lực cho các vị trí chức danh do NPMC yêu cầu. 

Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh sẽ dành sự quan tâm đặc biệt và nguồn lực tối đa cho dự án, cử những chuyên gia nhiều kinh nghiệm để tham gia dự án; thực hiện các cam kết có hiệu quả, chuyển giao những kinh nghiệm đã triển khai tại các dự án trước đó, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ với chất lượng cao.